Giới thiệu

Chào mừng Quý khách đến với website www.4teen.vn (sau đây gọi là "4TEEN.VN"), website thương mại điện tử.

Khách hàng tham gia giao dịch trên 4TEEN.VN là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

Sản phẩm giao dịch trên 4TEEN.VN bao gồm các sản phẩm thời trang.

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên 4TEEN.VN phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.  4TEEN.VN sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên 4TEEN.VN.

Bằng việc tham gia giao dịch trên 4TEEN.VN , khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng  ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://www.4teen.vn đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.