Tài khoản tạm khóa
Tài khoản của bạn tạm khóa có thể vì 1 số lý do sau đây.

1: Quá hạn thanh toán

2: Gây ảnh hưởng tới hệ thống

3: Vi phạm qui định

Vui lòng liên hệ:
Email: info@simedia.vn
Điện thoại: 04 3538 0968